ช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร หน้าแรก ช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด เบอร์ติดต่อ 
นายเสมอใจ  ศุขสุเมฆ  ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน             0-2207-3599
 ต่อ 543
นายสุธรรม  อยู่ในธรรม  กรรมการกำกับกิจการพลังงาน    0-2207-3599
 ต่อ 546
นายบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์  กรรมการกำกับกิจการพลังงาน     0-2207-3599
 ต่อ 553
นายสหัส  ประทักษ์นุกูล  กรรมการกำกับกิจการพลังงาน    0-2207-3599
 ต่อ 551
นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์  กรรมการกำกับกิจการพลังงาน    0-2207-3599
 ต่อ 601
นายพิทักษ์ จรรยพงษ์  กรรมการกำกับกิจการพลังงาน    0-2207-3599
 ต่อ 549
นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา  กรรมการกำกับกิจการพลังงาน    0-2207-3599
 ต่อ 548
นายคมกฤช  ตันตระวาณิชย์  เลขาธิการ    0-2207-3599
 ต่อ 872
นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล  รองเลขาธิการ  สายบริหารกฎหมายและบริหารงานองค์กร  0-2207-3599
 ต่อ 842
นางฤดี ภริงคาร  รองเลขาธิการ  สายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและภูมิภาค  0-2207-3599
 ต่อ 666
นายกัลย์ แสงเรือง  รองเลขาธิการ
 สายกำกับและตรวจสอบกิจการพลังงาน  0-2207-3599
 ต่อ 841
นางสาวจีรวรรณ โรจน์เจริญชัย
 ผู้ช่วยเลขาธิการ  สายกำกับและตรวจสอบกิจการพลังงาน  0-2207-3599
 ต่อ 846
นายภูวนารถ ชุณหปราณ  ผู้ช่วยเลขาธิการ  สายกำกับและตรวจสอบกิจการพลังงาน  0-2207-3599
 ต่อ 846
นางสาวธิดารัตน์ สุวรรณชัยโฆษิต  ผู้ช่วยเลขาธิการ  สายกำกับและตรวจสอบกิจการพลังงาน
 0-2207-3599
 ต่อ 555
นายนฤมิตร สว่างผล  ผู้ช่วยเลขาธิการ  สายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและภูมิภาค   0-2207-3599
 ต่อ 722
นายนพพร ทรัพย์เห็นสว่าง  ผู้ช่วยเลขาธิการ  สายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและภูมิภาค  0-2207-3599
 ต่อ 527
นายสุรักษ์ ชุณหโสภาค  ผู้ช่วยเลขาธิการ  สายบริหารกฎหมายและบริหารงานองค์กร  0-2207-3599
 ต่อ 558
นายประสิทธิ์ สิริทิพย์รัศมี  ผู้ช่วยเลขาธิการ  สายบริหารกฎหมายและบริหารงานองค์กร  0-2207-3599
 ต่อ 845
นายกิตติมศักดิ์ ตีรสมิทธ์  ผู้อำนวยการฝ่าย
 ฝ่ายกำกับการจัดหาและการควบคุมระบบไฟฟ้า  0-2207-3599
 ต่อ 854
นางปิยวรรณ สุขใส  ผู้อำนวยการฝ่าย  ฝ่ายกำกับอัตราค่าบริการพลังงาน  0-2207-3599
 ต่อ 518
นายภูวนารถ ชุณหปราณ  ผู้อำนวยการฝ่าย  ฝ่ายกำกับการจัดหาและการควบคุมระบบก๊าซธรรมชาติ  0-2207-3599
 ต่อ 815
นายชาญชัย อมรวิภาส  ผู้อำนวยการฝ่าย  ฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนาการกำกับกิจการพลังงาน  0-2207-3599
 ต่อ 849
นางสาวกุลกัญญา เวชพันธุ์  ผู้อำนวยการฝ่าย  ฝ่ายอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน  0-2207-3599
 ต่อ 581
นางสาวปิยนุช กลั่นสอน          ผู้อำนวยการฝ่าย  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและตรวจติดตามกิจการพลังงาน  0-2207-3599
 ต่อ 727
นายธรณพงศ์ เล็กสกุลดิลก  ผู้อำนวยการฝ่าย  ฝ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  0-2207-3599
 ต่อ 300
นายวัลลภ จิวหลง  ผู้อำนวยการฝ่าย  ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิประโยชน์  0-2207-3599
 ต่อ 517
นายสมพจน์ วิบูลย์เกียรติ์  ผู้อำนวยการฝ่าย  ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 1 (เชียงใหม่)  053-203-433-4
นางสาวกิตติยา กล่อมเกลี้ยง  ผู้อำนวยการฝ่าย  ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 2 (พิษณุโลก)  055-252-924
นายยุคล เพ็ญจันทร์  ผู้อำนวยการฝ่าย
 ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 3 (นครสวรรค์)  056-221-991-2
นายวินิจ ศรีอุบล  ผู้อำนวยการฝ่าย  ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 4 (ขอนแก่น)  043-228-338
นายสรา สุวรรณรัตน์  ผู้อำนวยการฝ่าย  ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 5 (อุบลราชธานี)  045-312-280
นายปฎิภาณ แก้วรินขวา  ผู้อำนวยการฝ่าย  ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 6 (นครราชสีมา)  044-257-888-9
นายวรยุทธ์ ศรีปราโมช  ผู้อำนวยการฝ่าย  ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 7 (สระบุรี)  036-223-048-9
นายพร้อมพงษ์ วงศ์มณีนิล  ผู้อำนวยการฝ่าย  ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 8 (ชลบุรี)  038-113-487-9
นายวีระพันธ์ มานะศิริพันธ์  ผู้อำนวยการฝ่าย  ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 9 (กาญจนบุรี)  034-517-505
นายยงยุทธ มหาเวชาศิริ  ผู้อำนวยการฝ่าย  ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 10 (ราชบุรี)  032-328-503-4    
นายมีศักดิ์ เดชรัตนวิไชย  ผู้อำนวยการฝ่าย  ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 11 (สุราษฎร์ธานี)  077-285-312-3
นายเอกประพันธ์ อักษรพันธ์  ผู้อำนวยการฝ่าย  ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 12 (สงขลา)  074-330-309
นางสาวชฎารัตน์ สุนทรเกตุ  ผู้อำนวยการฝ่าย  ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 13 (กรุงเทพมหานคร)  0-2525-2544-5     
นางสาวหทัยรัตน์ แสงสุริยะ  ผู้อำนวยการฝ่าย  ฝ่ายกฎหมาย  0-2207-3599
 ต่อ 816
นายสุวิทย์ รอดมณี  ผู้อำนวยการฝ่าย  ฝ่ายจัดการที่ดินและทรัพย์สิน  0-2207-3599
 ต่อ 690
นางสาวอังคณา กิตติชัยพฤกษ์  ผู้อำนวยการฝ่าย
 ฝ่ายบริหารงานองค์กร   0-2207-3599
 ต่อ 730
นางจิตมณี ทัพภะสุต  ผู้อำนวยการฝ่าย  ฝ่ายยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร  0-2207-3599
 ต่อ 515
นายนิเวศน์ จรัสดำรง  ผู้อำนวยการฝ่าย  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลพลังงาน  0-2207-3599
 ต่อ 512
นางปนัดดา ดาราฉาย  ผู้อำนวยการฝ่าย  ฝ่ายบัญชีและการเงิน  0-2207-3599
 ต่อ 509
นายสุวิทย์  อินทรถาวร  ผู้อำนวยการฝ่าย  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  0-2207-3599
 ต่อ 713
นางสาวกณิศ ศรีจันทร์  ผู้อำนวยการฝ่าย  ฝ่ายอำนวยการคณะกรรมการ  0-2207-3599
 ต่อ 540
นางสุชาดา วงศ์จำปา  ผู้อำนวยการฝ่าย  ฝ่ายตรวจสอบภายใน  0-2207-3599
 ต่อ 612


 ผู้อำนวยการฝ่าย
 0-2207-3599
 ต่อ 527
 0-2207-3599
 ต่อ 527
 รองเลขาธิการ
 สายกำกับและตรวจสอบกิจการพลังงาน
 สายกำกับและตรวจสอบกิจการพลังงาน
 ผู้อำนวยการฝ่าย
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561-2564)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • วัตถุประสงค์หลักในการกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 •     - คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
      - สำนักงาน กกพ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 •     - คณะผู้บริหารสำนักงาน
      - ช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • "สาร" จากเลขาธิการ
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
      - เล่ม 3
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ภาพรวมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • คำสั่งพักใช้/เพิกถอนใบอนุญาต
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • หน่วยงานตรวจสอบและรับรองผล
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - บทความด้านพลังงาน
      - สาระกิจการพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • ผลการดำเนินงานของ กกพ. และสำนักงาน กกพ.
 • รายงานประจำปี
 • งบการเงิน
 • การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 •     - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      - กำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน
      - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 •     - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
      - สัมมนา "ไขข้อข้องใจโซล่าร์ภาคประชาชน"
      - สัมมนาผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเพื่อปรับปรุงการดำเนิน
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
      - สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
      - ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
      - สัมภาษณ์พิเศษประธาน กกพ. และเลขาธิการสำนักงาน
      - ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
 • ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 •     - รานงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ปี 2561
      - รายงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ปี 2562 - 2563
      - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563
      - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564
      - ความพึงพอใจการกำกับกิจการพลังงาน ปี 2564
 • การป้องกันการทุจริต
 • หนังสือแนะนำสำนักงาน กกพ.
 • แผ่นพับแนะนำองค์กร
 • การพัฒนาระบบปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
 •     - คู่มือผังกระบวนงานและระเบียบปฏิบัติ
 • คู่มือประชาชน
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 •     - แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
      - คู่มือการประชุม กกพ.
      - คู่มือการใช้งาน @core ระบบจัดการข้อมูลฝึกอบรม
      - คู่มือการขอลาและขอเบิกสวัสดิการผ่านระบบ HRIS
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 •     - คู่มือการขอรับใบอนุญาต
      - คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนเงินกองทุนฯ มาตรา 97(4)
      - คู่มือการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ มาตรา 97(5)
  จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศเชิญชวน
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกรายเดือน
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 •     - ประจำปีงบประมาณ 2564
      - ประจำปีงบประมาณ 2563
      - ประจำปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • สัญญา
 •     - สัญญาปี 2565
      - สัญญาปี 2564
      - สัญญาปี 2563
      - สัญญาปี 2562
      - สัญญาปี 2561
      - สัญญาปี 2560
  ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
 • ศูนย์บริการ Call Center 1204
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)
 • ร้องเรียนการทุจริต
 •     - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป
 • เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้