กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2 หน้าแรก กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2

กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2

เกี่ยวกับองค์กร
  • ประวัติความเป็นมา
  • โครงสร้างองค์กร
  • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561-2564)
        - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
        - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
        - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
  • วัตถุประสงค์หลักในการกำกับกิจการพลังงาน
  • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
  •     - คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
        - สำนักงาน กกพ.
  • คณะผู้บริหารสำนักงาน
  •     - คณะผู้บริหารสำนักงาน
        - ช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร
  • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  • "สาร" จากเลขาธิการ
  • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  • กฏหมาย
  • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
  • กฎหมายลำดับรอง
  •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
        - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
        - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
        - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
        - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
        - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
        - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
        - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
  • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
  • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
  • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  • การใช้อสังหาริมทรัพย์
  •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
        - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
        - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
        - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
        - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
        - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
        - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
  • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
  •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
        - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
        - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
  • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
  •     - เล่ม 1
        - เล่ม 2
        - เล่ม 3
    ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
  • สถานการณ์พลังงาน
  •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
        - อัตราค่าบริการพลังงาน
        - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
  • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
  • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
  •     - ภาพรวมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
        - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
        - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
        - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
        - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
        - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
        - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
        - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
        - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
        - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
        - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
        - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
        - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
        - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
        - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
        - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
        - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
        - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
        - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
        - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
  • คำสั่งพักใช้/เพิกถอนใบอนุญาต
  • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
  •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
        - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
        - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
        - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
        - ขายปลีก กฟน.
        - ขายปลีก กฟภ.
  • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
  • หน่วยงานตรวจสอบและรับรองผล
  • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
  • บทความและสาระกิจการพลังงาน
  •     - บทความด้านพลังงาน
        - สาระกิจการพลังงาน
  • Third Party Access: TPA
  • งานตรวจสอบภายใน
  • เอกสารเผยแพร่
  • แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน
  • แผนการดำเนินงานประจำปี
  • ผลการดำเนินงานของ กกพ. และสำนักงาน กกพ.
  • รายงานประจำปี
  • งบการเงิน
  • การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  •     - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
        - กำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน
        - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  •     - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
        - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
        - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
        - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  • สรุปผลการประชุม กกพ.
  • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
  • วารสารคนกำกับ
  • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
  • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
  •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
        - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
        - สัมมนา "ไขข้อข้องใจโซล่าร์ภาคประชาชน"
        - สัมมนาผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเพื่อปรับปรุงการดำเนิน
  • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
  •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
        - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
        - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
        - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
        - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
        - น้องถ่านหิน
        - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
        - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
        - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
        - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
        - VDO Licensing Solar
        - สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
        - ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
        - สัมภาษณ์พิเศษประธาน กกพ. และเลขาธิการสำนักงาน
        - ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
  • สาระน่ารู้ กกพ.
  • International Forum
  •     - ERC Regulatory Forum I
        - ERC Regulatory Forum II
        - ERC Regulatory Forum III
        - ERC Regulatory Forum IV
        - ERC Regulatory Forum V
        - ERC Regulatory Forum VI
  • ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  •     - รานงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ปี 2561
        - รายงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ปี 2562 - 2563
        - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563
        - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564
        - ความพึงพอใจการกำกับกิจการพลังงาน ปี 2564
  • การป้องกันการทุจริต
  • หนังสือแนะนำสำนักงาน กกพ.
  • แผ่นพับแนะนำองค์กร
  • การพัฒนาระบบปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
  •     - คู่มือผังกระบวนงานและระเบียบปฏิบัติ
  • คู่มือประชาชน
  • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  •     - แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
        - คู่มือการประชุม กกพ.
        - คู่มือการใช้งาน @core ระบบจัดการข้อมูลฝึกอบรม
        - คู่มือการขอลาและขอเบิกสวัสดิการผ่านระบบ HRIS
  • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  •     - คู่มือการขอรับใบอนุญาต
        - คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนเงินกองทุนฯ มาตรา 97(4)
        - คู่มือการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ มาตรา 97(5)
    จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
  •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
        - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
        - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
        - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
        - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
        - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
  • ประกาศราคากลาง
  • ประกาศร่าง TOR
  • ประกาศเชิญชวน
  • ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกรายเดือน
        - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
        - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
        - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
        - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
        - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
        - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  •     - ประจำปีงบประมาณ 2564
        - ประจำปีงบประมาณ 2563
        - ประจำปีงบประมาณ 2562
  • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
  •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561
        - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
        - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
  • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
  •     - งานก่อสร้าง
        - จ้างควบคุมงาน
        - จ้างออกแบบ
        - จ้างที่ปรึกษา
        - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
        - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
        - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
  • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
  • สัญญา
  •     - สัญญาปี 2565
        - สัญญาปี 2564
        - สัญญาปี 2563
        - สัญญาปี 2562
        - สัญญาปี 2561
        - สัญญาปี 2560
    ติดต่อเรา
  • แผนที่ตั้งสำนักงาน
  • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
  • ติดต่อสอบถาม
  • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
  • ศูนย์บริการ Call Center 1204
  • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)
  • ร้องเรียนการทุจริต
  •     - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
        - แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
        - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป
  • เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้