สัญญาปี 2565 หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม สัญญาปี 2565

เรื่องไฟล์
  
12
 Item 1 to 20 of 31
Page:of 2 Page size:
PO650050 เช่าสิทธิการใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจะาจง  07462022014646ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_-_เช่าบริการระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชุมออนไลน์.pdf
สกพ 19/2565 จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายลำดับรองที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยวิธีคัดเลือก  07092022040916จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายลำดับรอง.pdf
PO650047 จ้างเหมาบริการพาหนะในต่างประเทศสำหรับการเดินทางไปร่วมประชุมวิชาการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25542022085444จ้างเหมาบริการพาหนะในต่างประเทศสำหรับเดินทางไปร่วมประชุมวิชาการ.pdf
สกพ 23/2565 จ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กรตามมาตรฐานการต่อต้านการรับสินบน ISO 37001  23522022015207สกพ_23-2565_โครงการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กรตามมาตรฐานการต่อต้านการรับสินบน_ISO_37001.pdf
PO650044 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29012022030103ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอรฺ์_รายการคอมพิวเตอร์แบบพกพา_(Tablet).pdf
สกพ 20/2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการระบบรายงานข้อมูลการประกอบกิจการพลังงานแบบ Near Real Time ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  08452022084522ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_-_Near_Real_Time.pdf
สกพ 18/2565 ประกวดราคาเช่าบริการระบบบริหารจัดการโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft 365) และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25392022103910เช่าบริการระบบบริหารจัดการโปรแกรมสำนักงาน_Microsoft_365.pdf
สกพ 14/2565 จ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงประจำ สำนักงาน กกพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25412022084120จ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงประจำ_สำนักงาน_กกพ._ประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2565_(ต่อเนื่อง)_โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
สกพ 15/2565 จ้างโครงการศูนย์ให้บริการข้อมูล (call center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25472022084736จ้างโครงการศูนย์ให้บริการข้อมูล_(call_center)__ประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2565_(ต่อเนื่อง)_โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
PO650038 จ้างดำเนินโครงการฝึกอบรม In-house Training หลักสูตร เพิ่มพลังทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรอง ของฝ่ายอำนวยการคณะกรรมการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25462022084643จ้างดำเนินโครงการฝึกอบรม_In-house_Training_หลักสูตร_เพิ่มพลังทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรอง_ของฝ่ายอำนวยการคณะกรรมการ.pdf
สกพ 16/2565 จ้างเหมาบริการพนักงานขับยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จ้างต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24382022083812จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง_8_อัตรา.pdf
สกพ 17/2565 จ้างเก็บเอกสารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปี 2565 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24342022083431จ้างเก็บเอกสารสำนักงาน_กกพ._ประจำปี_2565_(ต่อเนื่อง).pdf
สกพ 2/2565 การจ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  27342022043426การจ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงาน_กกพ.และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า_ประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2564.pdf
สกพ 13/2565 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน กกพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  21212022102154จ้างเหมาบริการทำความสะอาด_สำนักงาน_กกพ._ประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2565.pdf
สกพ 10/2565 จ้างดูแลระบบสารสนเทศและบำรุงรักษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19302022103047จ้างดูแลระบบสารสนเทศและบำรุงรักษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน_ประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2565_(ต่อเนื่อง).pdf
สกพ 8/2565 เช่าใช้บริการเครือข่าย Fiber optic ประเภท Multiprotocal Label Switching (MPLS) เพื่อรวมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างสำนักงาน กกพ. ส่วนกลางกับสำนักงานประจำเขต 13 เขต พร้อมเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ปี 2565  19332022103342เช่าบริการเครือข่าย_Fiber_optic_ประเภท_Multiprotocal_Label_Switching_(MPLS).pdf
สกพ 11/2565 จ้างดูแลระบบคลังข้อมูล (Data warehouse) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กกพ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19512022105146จ้างดูแลระบบคลังข้อมูล_(Data_warehouse)_เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน_กกพ.ประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2565.pdf
สกพ 12/2565 จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารการเงินการคลัง ประจำปี 2565 (จ้างต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17472022104700จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารการเงินการคลัง_ประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2565.pdf
สกพ 3/2565 ประกวดราคาจ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานคณะกกรมการกำกับกิจการพลังงานและกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  13442022084425จ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงาน_กกพ._ประจำปีงบ_2565.pdf
สกพ 7/2565 จ้างเหมาบริการรักษาปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินสำนักงาน กกพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างต่อเนื่อง)  10162022051626จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของสำนักงาน_กกพ._65.pdf
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561-2564)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • วัตถุประสงค์หลักในการกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 •     - คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
      - สำนักงาน กกพ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 •     - คณะผู้บริหารสำนักงาน
      - ช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • "สาร" จากเลขาธิการ
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
      - เล่ม 3
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ภาพรวมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • คำสั่งพักใช้/เพิกถอนใบอนุญาต
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • หน่วยงานตรวจสอบและรับรองผล
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - บทความด้านพลังงาน
      - สาระกิจการพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • ผลการดำเนินงานของ กกพ. และสำนักงาน กกพ.
 • รายงานประจำปี
 • งบการเงิน
 • การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 •     - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      - กำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน
      - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 •     - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
      - สัมมนา "ไขข้อข้องใจโซล่าร์ภาคประชาชน"
      - สัมมนาผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเพื่อปรับปรุงการดำเนิน
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
      - สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
      - ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
      - สัมภาษณ์พิเศษประธาน กกพ. และเลขาธิการสำนักงาน
      - ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
 • ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 •     - รานงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ปี 2561
      - รายงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ปี 2562 - 2563
      - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563
      - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564
      - ความพึงพอใจการกำกับกิจการพลังงาน ปี 2564
 • การป้องกันการทุจริต
 • หนังสือแนะนำสำนักงาน กกพ.
 • แผ่นพับแนะนำองค์กร
 • การพัฒนาระบบปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
 •     - คู่มือผังกระบวนงานและระเบียบปฏิบัติ
 • คู่มือประชาชน
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 •     - แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
      - คู่มือการประชุม กกพ.
      - คู่มือการใช้งาน @core ระบบจัดการข้อมูลฝึกอบรม
      - คู่มือการขอลาและขอเบิกสวัสดิการผ่านระบบ HRIS
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 •     - คู่มือการขอรับใบอนุญาต
      - คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนเงินกองทุนฯ มาตรา 97(4)
      - คู่มือการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ มาตรา 97(5)
  จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศเชิญชวน
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกรายเดือน
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 •     - ประจำปีงบประมาณ 2564
      - ประจำปีงบประมาณ 2563
      - ประจำปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • สัญญา
 •     - สัญญาปี 2565
      - สัญญาปี 2564
      - สัญญาปี 2563
      - สัญญาปี 2562
      - สัญญาปี 2561
      - สัญญาปี 2560
  ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
 • ศูนย์บริการ Call Center 1204
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)
 • ร้องเรียนการทุจริต
 •     - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป
 • เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้